iddet

Talâkda Şartların Teaddüd Ve Tekerrürü

Talâkda Şartların Teaddüd Ve Tekerrürü :

190 - : Talâk, iki şarta bir atıf edatiîe talik olundukda bakılır : Eğer ikinci şart, nikâh halinde tahakkuk ederse talâk vaki olur. Ve-levki birinci şart, mülki nikâhda vaki olmasın. Amma ikinci şart, nikâ­hın devamı halinde tahakkuk etmezse talâk vaki olmaz. Velev ki birinci şart, mülki nikâhda, yani nikâhın devamı halinde vaki olsun. Çünkü yeminde hanis olmak haletinde mülki nikâhın, yani zevciyetin kıyamı şart dır.

Talâkların Bîrbirine Lahak Olub Olamaması

Talâkların Bîribîrine Lahak Olub Olamaması :

173 - : Bir veya iki talâkdan sonra iddet içinde diğer bir veya iki talâkın yapüıb yapılamayacağı mühim bir mevzu teşkil eder. Bu hususda aşağıdaki hükümler carîdir. Şöyle ki :

(1) : Sarih talâk, sarih talâka lâhak olur. Bu sarinden maksad, niy-yete muhtaç olmaksızın vuku bulan talâkdır. Gerek ric'î ve gerek bain olsun.

Talakı Rîc'înîn Hükmü Ve Ricatın Kavlen Ve Fi'len Vukuu

Talakı Rîc'înîn Hükmü Ve Ricatın Kavlen Ve Fi'len Vukuu :

131 - Ric'iyyen vuku bulan talâkın hükmü, iddet içinde zevcin zev cesine rücu edebilmesidir, yani : nikâhını devam ettirebilmesidir. Çünkü talâkı ric'î zevçiyyeti derhal izale etmez, belki zevciyyet, iddet içinde ba ki bulunur.

132 - : Bir kimse, ric'iyyen boşamış olduğu refikasına iddeti içinde elfazı mahsusadan birile kavlen rücu edebileceği gibi tekarrüb veya şeh­vetle mes ve takbil gibi bir suretle fi'len de rücu edebilir.

Talakın Adedi

Talakın Adedi :

109 - : Talâkın adedi, hurreler hakkında üç, cariyeler hakkında ikidir.

Binaenaleyh bir erkek, hür olan zevcesini müteferrikan veya müc-temian üç talâk ile-ve cariye olan zevcesini iki talâk ile boşayabilir.

Bu halde bir kimse, hür olan zevcesini bir talâk ile boşasa iddeti içinde veya nikâhı tecdidden sonra tekrar iki talâk ile daha boşayabi­lir. Lâkin üç- talâk tamam olunca artık talâka mahal kalmaz. Cariye hak­kında ise iki talâk ile bu mahalliyyet zail olur.

Üç Veya İkî Talakın Vukuundan Mütehassîl Hürmet

Üç Veya İkî Talakın Vukuundan Mütehassîl Hürmet :

339 - : Nikâhın akdine muvakkaten mani olan sebeplerden biri de - aşağıdaki meselelerde görüleceği veçhile - üç veya iki talakın vukuudur.

340 - : Bir kimse, bir veya iki talâk ile boşadığı hür zevcesini ve bir talâk ile boşadığa cariye olan zevcesini gerek iddeti içinde ve içerek iddeti nihayet bulduktan sonra tekrar rizası ile tezevvüc edebilir.