mustahik

Kısas Hakkına Malik Ve Kısası İstifaya Salahiyetli Olanlar

Kisas Hakkına Malik Ve Kısası İstifaya Salahiyetli Olanlar :

288 - : Bir caniyi kısas suretiyle cezalandırmak hakkına mâlik )lan kimseye «müstahıkkı kısas» denildiği gibi kısas hakkının bilfiil ye­rine getirilmesine, cani hakkında kısas cezasının tatbik edilmiş bulun­masına da «istifai kısas» denilir.

289 - : Kısası icab eden cinayet, bir uzvun cerh veya kat' edil­mesi suretiyle vuku bulmuş ise kısasa müstahik, kısası istifaya salahi­yetli olan kimse, berhayat ise bizzat uzvu cerh veya kat' edilmiş olan kimsedir.

Havasînin = Usul İle Fürudan Başka Kariblekîn Nafakaları

Havasînin = Usul İle Fürudan Başka Kariblekîn Nafakaları :

239 - : Nafaka almaya müstahik oldukları halde usul ve füru-dan kimseleri bulunmayan eşhasın nafakaları, neseben sair' kariblerind teveccüh eder ki, bunlar, birbirine karşı havaşr namım alırlar. Mukabili amudünneseb üzere kariblerdir ki, usul ile rurudan ibaretdir.