2.Bölüm - Yönetim, İşleyiş, Görev ve Yetkiler

Temsil ve yönetim

Madde 4- Fon, Yönetim Kurulu tarafından temsil edilir. Yönetim Kurulu, Fonu, Yürütme Kurulunun görüş ve önerilerini alarak yönetir.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

Madde 5 - Yönetim Kurulu;

a) Yürütme Kurulu üyelerini atar, Fonla ilgili işlerin yürütülmesi için Sayman Üyesini Fon işleriyle görevlendirir.

b) Fona ait nakitleri, menkul değerleri, menkul ve gayrimenkul malları, kuruluşları ve işletmeleri yönetir.

c) Fonun yıllık bilânçosu ile çalışma raporunu onaylar.

d) Yürütme Kurulu tarafından hazırlanarak sunulan, bir sonraki yıl uygulanacak iş programını ve tahminî bütçeyi onaylar.

e) Fon için taşınmaz mallar satın alınması, bağış kabul edilmesi, bağışlanan veya satın alınan malların satılması ve bunlar üzerinde her çeşit ayni hakların kurulması, taşınmaz mallar üzerinde ipotek tesis edilmesi ve Fonun varlığının üyelerin yararına ve verimli şekilde işletilmesi konularında her türlü kararı alır ve iktisadi işletmeler kurar.

f) Fon Yürütme Kurulunun önerisi üzerine, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan sosyal yardımlardan;

1) Sağlık yardımlarının Fonun tesis edeceği sağlık kuruluş veya kuruluşlarından yahut doğrudan anlaşma yapacağı sağlık kuruluşlarından alınması,

2) Munzam emeklilik yardımının Yürütme Kurulu tarafından oluşturulacak emeklilik sistemi vasıtasıyla yapılması ve ayrıca üyelere hizmet vermek üzere huzurevi kurulması,

3) Sağlık ve munzam emeklilik yardımlarının Türkiye'de yerleşik özel sağlık sigorta şirketleri veya özel emeklilik fonları vasıtasıyla, bu hizmetleri veren kurum ve kuruluşlardan birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere alınması ve sigorta şirketleri ile acente sözleşmesi yapılması,

konularında karar verir, üyelerden alınacak dayanışma aidatı ve katılım paylarının miktar ve esaslarını belirler,

g) Fon uygulama esaslarını içeren Yürütme Kurulunca hazırlanacak Yönergeleri onaylar.

Yürütme Kurulu

Madde 6 - Bu Yönetmelikte öngörülen işlerin yapılabilmesi için, Yönetim Kurulunca aktüerya, sağlık sigortası, finans yönetimi ve benzeri konularda uzman olanlar arasından görevlendirilecek dört üye ve Yönetim Kurulunun görevlendirmiş olduğu Sayman Üyesinin katılımı ile beş kişilik Yürütme Kurulu oluşturulur.

Yürütme Kurulu çalışmalarını görevli Yönetim Kurulu Sayman Üyesi başkanlığında yürütür. Onun yokluğunda, toplantıya üyelerden en yaşlı olan başkanlık eder. Toplantı ve karar yeter sayısı üç kişidir.

Yürütme Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda ücret veya huzur hakkı ödenir.

Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri

Madde 7 - Yürütme Kurulu;

a) Fonun ve üyelerin yararına araştırmalar yapar, öneriler geliştirir ve Yönetim Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde; Fona ait nakit, menkul değerler, menkul ve gayrimenkul mallar, kuruluş ve işletmelerin yönetimiyle ilgili gerekli gördüğü her türlü sosyal ve ekonomik önlemleri alır.

b) Risk ve verimlilik ilkeleri bakımından Fon kaynaklarının rasyonel kullanımına yönelik portföy yatırımlarını plânlayıp gerçekleştirir.

c) Fonun yıllık bilânçosu ve çalışma raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunar.

d) Bir sonraki yıl uygulanacak olan iş programı ile tahminî bütçeyi Yönetim Kurulunun onayına sunar; onaylanan programı tahminî bütçe limitleri içinde uygular.

e) Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi ile Çalışma Yönergesini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunar.

f) Yönetim Kurulunca verilen Fon ile ilgili diğer işleri yapar.

Fon Müdürlüğü

Madde 8 - Fon işlerinin yürütülmesinden sorumlu olmak üzere, Türkiye Barolar Birliği bünyesinde bir Müdürlük oluşturulur. Müdür, işlerin yürütülmesinden Yönetim Kuruluna ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

Fon işlerinin yürütülebilmesi için yeteri kadar sürekli ve geçici eleman çalıştırılır. Müdür ve diğer çalışanların atanma biçimleri, yetki ve sorumlulukları ile özlük hakları, Yürütme Kurulunca hazırlanacak ve Yönetim Kurulunca onaylanacak olan Çalışma Yönergesi ile belirlenir. Fonda çalışacak sürekli ve geçici elemanlar Yürütme Kurulunun önerisi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenerek karara bağlanır.

Fon temsilcilikleri

Madde 9 - Yürütme Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla, iş yoğunluğu, coğrafi bölge, avukat sayısı ve diğer kıstaslar göz önünde bulundurularak, ihtiyaç duyulduğu takdirde, Fon Temsilcilikleri kurulabilir. Temsilciliklerin görev ve yetki alanının hangi baro ya da baroları kapsayacağı kararda belirtilir. Bu karara uygun olarak temsilciliklerin görev ve yetki alanları, çalıştırılacak personele ilişkin düzenlemeler de Çalışma Yönergesinde gösterilir.

Baro Görevli Yönetim Kurulu Üyesi

Madde 10 - Baro Yönetim Kurulları, her seçim dönemini takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında kendi içinden bir üyesini belirleyerek Fonun, baro kapsamındaki çalışmalarında görevlendirir ve Yürütme Kurulu Başkanlığına bildirir. Baro görevli yönetim kurulu üyesinin Fon kapsamındaki çalışmalarına ilişkin düzenlemeler Çalışma Yönergesinde gösterilir.

Tutulacak kayıtlar

Madde 11 - Yürütme Kurulunun kararları, onaylı ve sıra numaralı karar defterlerine yazılır ve imzalanır. Fon hesapları tek düzen muhasebe esasına göre tutulur. Fon yönetimi ile ilgili tutulacak kayıtlar, Yürütme Kurulunca hazırlanıp Yönetim Kurulunca onaylanacak Çalışma Yönergesi ile belirlenir.

Fonu yükümlülük altına alacak yazılar, belgeler ile suretlerini, Birlik Saymanı Birlik Başkanı ile, Birlik Başkanının yokluğunda Birlik Başkan Yardımcılarından biri veya Birlik Genel Sekreteri ile birlikte imzalar.