3.Bölüm - Yabancı Avukatlık Ortaklıkları

Yabancı Avukatlık Ortaklıkları

Madde 11- Yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde faaliyet göstermek isteyen Yabancı Avukatlık Ortaklıkları; faaliyette bulunacakları yer Barosuna başvururlar.

Yabancı Avukatlık Ortaklığı, mütekabiliyet esası sınırları içinde Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Ortaklığı düzenlemesine uygun olarak kurulmuş olmak kaydıyla faaliyette bulunurlar.

Yabancı Avukatlık Ortaklığı da kuruluşa ilişkin olarak bu Yönetmelik ve Avukatlık Kanununda belirlenen şartları yerine getirmek ve belgeleri temin etmekle yükümlüdür.

Yabancı Avukatlık Ortaklıkları, sadece yabancı hukuklar ve uluslararası hukuk konularında danışmanlık hizmeti verebilirler. Bu sınırlamanın dışına çıkarak mesleki faaliyette bulunamaz ve avukatlık yapamazlar. Bu sınırlama; Yabancı Avukatlık Ortaklığında çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da yabancı avukatları da kapsar.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan birden fazla avukat birlikte ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve olmayan avukatlar birlikte, birinci fıkrada yazılı koşullarla bir Yabancı Avukatlık Ortaklığı kurmak istediklerinde , Türkiye 'de faaliyet göstermek istedikleri yer Barosuna başvururlar.

Avukatlık Kanununda yer alan mütekabiliyet ön koşulu nedeniyle Yabancı Avukatlık Ortaklıklarının, Türkiye'de yabancı hukuklar ve uluslararası hukuk konularında danışmanlık hizmeti verebilmesi için, yabancı ortaklarından her birinin ülkesinde de Türk avukatlarına ve Türk avukatlık ortaklıklarına aynı esaslar çerçevesinde avukatlık hizmetleri verebilme imkanının tanınmış olması gerekir.

Avukatlık Kanunu ve Yönetmelikte öngörülen koşullara uygun olarak kurulacak Yabancı Avukatlık Ortaklığını oluşturan ortakların Baroya kayıtlı olması şartı aranmaz. Ancak, ortaklığın, faaliyette bulunacağı yer Barosunun Avukatlık Ortaklığı Siciline kaydolması zorunludur. Aksi halde ortaklık unvanı kullanılamaz ve ortaklık adına faaliyette bulunulamaz.

Yabancı Avukatlık Ortaklıkları ve ortakları da Avukatlık Kanunu, yönetmelikleri ve Meslek Kurallarına uymakla yükümlüdürler.