4.Bölüm - Avukatlık Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesi

Sözleşmenin Kapsamı

Madde 12- Avukatlık Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesi aşağıdaki hususları kapsar:

a) Ortakların adı soyadı, uyruğu ve açık ikamet adresleri, kayıtlı oldukları Baro, Baro sicil ve birlik numaraları,

b) Ortaklığın unvanı ve adresi,

c) Ortaklığın süresi,

d) Ortaklık payları,

e) Ortaklar arasındaki ilişkiler ve uyuşmazlıkların çözümü esasları,

f) İş ve davalarla ilgili iş bölümü esasları,

g) Yönetici ortakların yetkileri,

h) Ortaklığın yönetimi ve temsili,

ı) Ortaklar kurulu,

j) Kurulun görev ve yetkileri,

k) Gelir ve giderin paylaşılması,

l) Denetim,

m) Ortaklıktan çıkma,

n)Ortaklıktan çıkarılma,

o) Pay devri ve hükümleri,

p) Ortaklığın sona ermesi,

r) Fesih, infisah,

s) Tasfiye

Ortaklık Ana Sözleşmeleri Tip Ana Sözleşmeye uygun olarak hazırlanır.

Ana sözleşmeye, Avukatlık Kanununa, yönetmeliklerine, Meslek Kurallarına, hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve bağımsızlığına aykırı hükümler konulamaz.

Ortaklığın Unvanı ve Adresi

Madde 13 - Avukatlık Ortaklığının unvanı, bir ya da birkaç ortağın ad ve/veya soyadlarına Avukatlık Ortaklığı ibaresi eklenerek belirlenir. Ortaklığın unvanında bulunan isim ve soyadlarının sahibi ortağın ortaklıktan ayrılması veya ölümü halinde bu kişinin adı ve/veya soyadının ortaklık unvanında kalıp kalmayacağı hususu ortaklarca Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesinde düzenlenir.

Avukatlık Ortaklığının adresi ortaklık faaliyetlerinin sürekli olarak yürütüleceği adrestir.

Ortaklığın Süresi

Madde 14- Ortaklığın süresi , ortaklar tarafından ortaklık ana sözleşmesinde belli bir süre ile sınırlandırılabileceği gibi, süresiz olarak da düzenlenebilir. Ana sözleşmede süre konulmadığı hallerde süresiz kurulmuş sayılır.

Ortaklık Payları

Madde 15- Ortaklık payları ve oranları, ortaklar arasında serbestçe kararlaştırılabilir. Sözleşmede aksine düzenleme olmadıkça ortakların ortaklık payları eşittir. Ortaklık payları rehin olunamaz.

Pay Devri

Madde 16- Ortaklık payı yalnızca ortaklara veya avukat olan üçüncü kişiye devredilebilir.

Ortaklar kurulu pay devrine onay verip vermemekte serbesttir.

Ortaklar, ana sözleşme ile her türlü pay devrini süreli veya süresiz olarak yasaklayabilirler.

Mirasçının avukat olmaması ya da ortaklığı kabul etmemesi, ortağın emeklilik ya da sağlık nedenleri ile avukatlığı bırakması, Baro levhasından silinmesi, meslekten çıkması veya çıkarılması, ortaklıktaki payına haciz konulması hallerinde ortaklık payı gerçek değeri üzerinden ortaklara ya da ortaklar kurulu kararı ile avukat olan üçüncü kişiye devredilebilir. Bedelde anlaşmazlık halinde Avukatlık Kanununun 44 üncü maddesinin (B) bendine göre işlem yapılır.

Ortaklar Kurulu

Madde 17 - Ortaklar Kurulu pay sahiplerinden oluşur. Ortaklar Kurulu ortaklığın en yetkili organıdır.

Ana sözleşme ile Ortaklar Kurulunun toplantı yer, zaman ve şekli ile toplantı ve karar nisapları serbestçe düzenlenir.

Ana sözleşmede bu konuda bir düzenleme olmaması halinde; Ortaklar Kurulu, ortaklardan birinin yazılı olarak belirleyip diğer ortaklara tebliğ edeceği gündemi görüşmek üzere toplantıya çağırılabilir. Ortaklara toplantı günü ve saati toplantıdan asgari üç gün önce yazılı olarak tebliğ edilmiş olmak kaydı ile ortakların en az ¾ ünün hazır veya temsilen hazır bulunduğu hallerde Ortaklar Kurulu geçerli olarak toplanmış sayılır. Eğer bu nisaba ulaşılamazsa ortaklar aynı usulle ikinci kez çağırılır ve bu toplantıda hazır veya temsilen bulunan ortaklardan en az iki tanesinin bulunması yeterlidir. Ortaklar Kurulu en az yılda bir kez Ocak ayı içinde toplanır.

Ortaklar Kurulu toplantısında bir ortak diğer bir ortağa kendisini temsil için yetki verebilir. Bir kişide birden fazla ortağın temsil yetkisi bulunamaz. Ortaklar dışında başka bir kişi temsilci olarak görevlendirilemez.

Kurul kararları ortaklık karar defterine yazılır ve katılan ortaklarca imzalanır. Kararlara muhalif olan ortaklar muhalefet gerekçelerini yazarak kararları imzalarlar.

Ortaklar Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 18- Ortaklar Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ortaklığın yönetim ve temsili ile yetkili olan ortakları belirlemek,

b) Yönetim ve temsile ilişkin yetki sınırlarını belirlemek,

c) Ortaklar dışında ortaklıkta çalışacak avukatların ve diğer yardımcı elemanların haklarına ilişkin genel kuralları belirlemek,

d) Ortaklar arasında ortaklığın faaliyetlerine ve işbölümüne ilişkin genel kuralları belirlemek,

e) Yönetici ortak veya ortaklar tarafından hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek onaylamak,

f) Ortakların aylık olarak gelirden alacakları avanslar ve yıllık gelirin paylaşımı ile ortaklığın gelişimi için ayrılacak miktarı belirlemek,

g) Ortaklık payının, devir ve intikalinde yeni ortağın kabulü veya kabul edilmemesi konusunda karar vermek,

h) Ortaklıktan çıkmak isteyen veya payı haciz edilen ortağın payının satın alınması konusunda karar vermek,

ı) Ortakların ortaklıktan çıkarılmaları hususunda karar vermek,

j) Ortaklık faaliyetleri için gerekli olan yatırımlar konusunda karar vermek,

k) Ortaklık ana sözleşmesinde ihtiyaç duyulacak değişiklikler konusunda karar vermek,

l) İşin reddi gerektiği konusunda ortaklardan birinin talebi olduğunda, bu hususu karara bağlamak,

m) Ortaklık süresi bittiğinde ortaklığın devamına karar vermek,

n) Ortaklığın feshine karar vermek,

o) Ortaklığın feshi veya infisahı söz konusu olduğunda tasfiye görevlisini tayin etmek.

Ortaklığın Yönetimi ve Temsili

Madde 19- Ortaklığın hangi ortak veya ortaklar tarafından ne şekilde temsil ve ilzam edileceği ortaklık ana sözleşmesinde düzenlenebileceği gibi, Ortaklar Kurulunca alınacak kararlarla da belirlenebilir. Sözleşme veya Ortaklar Kurulunca alınmış kararlarla yönetim ve temsil ile ilgili olarak bir veya birden ziyade ortağın yetkili kılınmamış olması halinde ortaklığın yönetim ve temsilinde tüm ortaklar yetkilidir.

Yönetim ve temsilde yapılan değişikliğe ilişkin kararın bir nüshası Baroya bildirilir ve ortaklığın sicil dosyasında saklanır.

Yönetim ve temsile yetkili kişilerin imza sirküleri ile yetkiye ilişkin belgeleri, Baro başkanlığınca onaylanır.

Yönetici Ortakların Yetkileri

Madde 20- Ortaklar Kurulunca bir ya da birden fazla ortak, yönetici ortak olarak seçilebilir.

Yönetici ortakların seçilmeleri, görev süreleri, değiştirilme esasları, yetkileri, toplanma zamanları, toplantıya çağırılma şekli ve kararlar için gerekli çoğunluk nispetleri ana sözleşmede düzenlenir.

Yönetici ortaklar, Kanun, yönetmelikler, ana sözleşme ve ortaklar kurulunun kararlarına göre ortaklığın faaliyetlerini yönetir, ortaklığı temsil ve ilzam eder, ortaklar kurulunun verdiği görevleri yerine getirir.

Ana sözleşme ve ortaklar kurulu kararı ile yönetici ortaklara ortaklık kar payı yanında ücret verilmesine de karar verilebilir.

Ortaklar kurulu kararı ile yönetici ortakların görevine her zaman son verilebilir, başka ortak görevlendirilebilir.

Yönetici ortakların yetkileri, diğer ortaklar ile çalışan avukatların mesleki bağımsızlıklarını ihlal eder nitelikte kullanılamaz.

Gelir ve Giderlerin Paylaşılması

Madde 21- Ortaklar öncelikle ortaklığın giderlerini karşılamakla yükümlüdürler. Ortaklar gelirin paylaşımını ana sözleşmede serbestçe kararlaştırırlar.

Ortaklar Arasındaki İlişkiler ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Madde 22- Ortaklar; birbirleriyle, çalışanlarla ve üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde avukatlık mesleğinin onuruna ve meslek kurallarına uygun davranmak zorundadırlar.

Ortaklar; birden fazla avukatlık ortaklığının ortağı olamaz, ortaklığın bürosu dışında büro edinemez ve bağımsız olarak dava ve iş takip edemezler. Aksine davranışlar ortaklıktan çıkarılma sebebi olup, ortaklığın, bu çeşit davranışta bulunan ortak hakkında tazminat hakkı ve Avukatlık Kanununun disipline ilişkin hükümleri saklıdır.

Avukatlık Ortaklığında; ortakların kendi aralarında ve ortaklıkla ilgili her türlü uyuşmazlıklar, ortaklık payı devri ve intikalinde bedele ilişkin olarak üçüncü şahıslarla aralarında çıkacak anlaşmazlıklar, Hakem Kurulu tarafından, Avukatlık Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre çözümlenir.

İş Bölümü

Madde 23- Ortaklar arasında işlerin takibi ve işbölümünün ne şekilde yapılıp yürütüleceği ortaklık ana sözleşmesinde serbestçe belirlenir.

Ortaklara ve ortaklıkta çalışan avukatlara tevdi edilen işler, iş ve dava defterine kayıt edilir.

Denetim

Madde 24- Her ortağın ortaklık hakkında bilgi almaya ve ortaklığın defterlerini, iş ve dava evraklarını incelemeye hakkı vardır.

Ortaklar, ana sözleşmede ?Avukatlık Ortaklığı? nın mali işlerini denetlemek üzere bir ya da birden çok kişiden oluşacak bir denetleme kurulu görevlendirirler. Denetleme kurulunun görev ve yetkileri ana sözleşmede düzenlenir.

Ortaklıktan Çıkma

Madde 25- Ana sözleşmede aksine düzenleme yok ise her ortak payını ortaklardan herhangi birine veya birkaçına veya ortak olabilme şartlarını haiz bir başka kişiye devrederek ortaklıktan çıkabilir. Ortaklıktan çıkmak isteyen ortak çıkma iradesini, payının değerini, payı devir alacak olanın kimliğini yazılı olarak ortaklığa ve tüm ortaklara bildirir. En son ortağa bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde ortaklık, ortaklık payının devri ile ilgili kararını vermezse devire onay verilmiş sayılır.

Ortakların pay devrine onay vermemeleri halinde Avukatlık Kanununun 44 üncü maddesinin (B) bendi ve Türkiye Barolar Birliği Baro Hakem Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Ortaklıktan çıkarılma

Madde 26- Bir ortak şahsına ilişkin haklı sebeplerin mevcudiyeti halinde, ortaklar kurulu üye tam sayısının ¾ ünün kararı ile ortaklıktan çıkarılabilir.