7.Bölüm - Defterler, Kayıt ve Belge Düzeni

Tutulması Zorunlu Defterler

Madde 31- Avukatlık Ortaklığı; iş ve dava defteri, pay defteri, karar defteri, gelir-gider defteri ve demirbaş defteri tutmak zorundadır. Defterlerin tutulmasından, ortaklığın yönetim ve temsili ile görevli ortak sorumludur. Avukatlık Ortaklığınca tutulması zorunlu olan defterler, Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılır ve Barolar aracılığı ile bedeli karşılığında temin edilir.

Defterlerin Tasdiki

Madde 32- Ortaklığın tutmakla yükümlü olduğu defterlerden gelir-gider defteri ve demirbaş defteri notere tasdik ettirilir. Tasdik zaman ve usulü 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenir.

Ortaklığın diğer defterler için Baro başkanlığına yapacağı başvuru üzerine, Baro tarafından defterlerin sayfa adedi belirlenip, tüm sayfaları Baro mührü ile mühürlenir. Tasdike ilişkin olarak iki nüsha düzenlenen tutanaklardan biri ortaklık sicil dosyasında saklanır. Tasdik işlemi masrafı karşılığında Baro tarafından yapılır.

İş ve Dava Defteri

Madde 33- İş ve dava defterine, ortaklığa gelen iş ve davalar geliş tarih ve sıra numarası verilerek kayıt edilir. Bu kayıtta; gelen dava ve işin sahibi, niteliği, iş ve davanın önemli aşamalarına ve sonucuna ilişkin bilgiler ve işi takiple görevlendirilen avukatlar gösterilir.

Pay Defteri

Madde 34- Pay defterine, her ortak için ayrı bir sayfa açılır. Ortağın kimlik bilgileri, pay oranı, payı devir almış ise kimden aldığı, tarihi ve pay devri yaptığında payın kime devir edildiği bilgilerini kapsar. İntikallerde de gereken bilgiler kaydedilir.

Pay defterine bağlı olarak ayrıca her ortak için bir dosya tutulur. Ortaklığa katılım payı ve pay devrine ilişkin belgeler bu dosyada muhafaza edilir.

Karar Defteri

Madde 35- Ortaklar kurulunun ortaklık faaliyetlerine ilişkin aldığı tüm kararlar tarih ve sıra numarasına göre bu deftere yazılır ve karara katılanlar tarafından imzalanır. Kararlara muhalif olan ortaklar muhalefet gerekçesi yazarak kararları imzalarlar.

Gelir ve Gider Defteri

Madde 36- Ortaklığın mesleki faaliyet sebebiyle elde ettiği gelirler, serbest meslek makbuzuna dayalı olarak bu deftere kayıt edilir. Serbest meslek makbuzu gelirin tahsil edildiği tarihte düzenlenir. Ortaklığın yaptığı tüm giderler de, belgeye dayalı olarak, gider tarih sırasına göre bu deftere kayıt edilir. Gelir ve gider defterine kayıtlı olan gelir ve giderin dayanağı olan belgeler, düzenlendikleri tarihi takip eden yıl sonundan itibaren beş yıl doluncaya kadar saklanır. Özel Kanunlardaki hükümler saklıdır.

Demirbaş Defteri

Madde 37- Ortaklığın sahip olduğu menkul ve gayrimenkul mal varlığının tamamı iktisap tarih ve sırasına göre bu deftere kayıt edilir. Amortisman kayıtları da bu defterde gösterilir. Menkul demirbaşların yıpranması ve kullanılmaz hale gelmesi veya satılması halinde usulüne uygun şekilde kayıttan düşülür.