8.Bölüm - Vekaletname

Vekaletname ve Yetki Belgesi

Madde 38- Ortaklığın takip edeceği işlere ait vekaletnameler ortaklık adına düzenlenir.

Ortaklık, iş ve davayı takip edecek ortak veya çalışan avukatlarına usulüne uygun olarak düzenlenmiş yetki belgesi verir. Vekaletnamede tevkil yetkisi olması halinde ortaklık, ortakları ve çalışan avukatları dışında üçüncü bir avukata da yetki belgesi verebilir. Bu halde de ortaklığın Kanun ve bu Yönetmeliğe göre müteselsilen sorumluluğu devam eder.

Vekaletname Kayıt Defteri

Madde 39- Ortaklık adına iş ve dava takip etmek üzere alınan vekaletnameler, ortaklık vekaletname kayıt defterine; vekalet verenin kimlik bilgileri, vekaletnamenin düzenlendiği notere ait bilgiler, noter yevmiye numarası ve tarihini içerecek şekilde kayıt edilir ve bu kayıt sırasına göre ortaklıkça vekaletname asılları fihrist ile de irtibatlandırılarak arşivlenir.