8.Bölüm - Çeşitli Hükümler

Tebligat Adresi

Madde 25 ? Kredi alan veya kredi borçlusu sayılanlar ve müşterek ve müteselsil kefilleri, kredi başvurusunda tebligat adresi olarak bildirdikleri adreste meydana gelecek değişiklikleri, değişiklikten bir hafta içinde yazılı olarak bildirmedikleri takdirde bilinen adrese yapılan tebligat geçerli sayılır.

Geçici Madde 1 - Avukatlık Kanununun 27 nci maddesi gereği 10/5/2001 tarihinden itibaren tahsil edilen pul bedellerinden oluşacak kaynaktaki birikim, stajyerlere verilecek toplam kredi miktarını karşılamadığı süre içinde stajyerlere kredi dağıtımı yapılamaz.

Kredi dağıtımına 1/1/2002 tarihinden itibaren başlanır.

Yürürlük

Madde 26 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 ? Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.