Batıl Nikahların Hükümleri :

Batıl Nikahların Hükümleri :

147 - : Bâtıl olan nikâhlar, hiçbir veçhile nikâh mahiyetinde değil­dir. Bunların vücutlerile ademleri nikâh bakımından müsavidir. Bunların haklarında da tamamen fasit nikâhlar ahkâmı cereyan eder. Yalnız bir iki hükümde fasit nikâhlardan ayrılırlar. Şöyle ki :

(1) : Bâtıl bir nikâh ile vukubulan tekarrübden dolayı kadına «ukr» namile bâligan mâ beleğ mehri misil lâzım gelir. Mehri müsemma bulun­sa da ona itibar olunmaz.

(2) : Bâtıl bir nikâh ile neseb sabit, iddet vâcib olmaz. Çünkü nese­bin sübutü sıhhati akde veya şübhei akde mübtenidir. Nikâhı bâtıHse-sıhhat ve şüphei akidden hâli, zinadan madut olduğundan bununla neseb sabit olamaz. Binaenaleyh iddete de lüzum görülmez.

Meselâ : bir kimse, zatüzzevç - kocalı bir kadını bile bile nikâh edip kendisine tekarrübde bulunsa bununla neseb sabit, iddet vacib olmaz. Bu kadına zevci evveli, idete muhtaç olmaksızın tekarrüb edebilir. Şu ka­dar var ki istibrada bulunması evlâdır.

« (Mâîikî mezhebine nazaran bu hususta istibra lâzımdır. Bu istib-ra müddeti, iddet müddetine müsavidir. Bundan evvel tekarrüb caiz ol­maz.)

(Hanbelîlere göre de bâtıl nikâhlar, asla nikâh sayılmaz, bunlar ile neseb sabit olmaz. îki tarafın böyle bir hareketi zina sayılıp haklarında haddi müstelzim bulunur. Bir erkek ile evli veyaT mü'tedde bir, kadının ha-lâl ve harabı bildikleri halde birbiriîe izdivaç etmeleri gibi. ETmıığnl) [12]