Hürmeti Müsaherenîn Hikmeti Teşbiyyesi

Hürmeti Müsaherenîn Hikmeti Teşbiyyesi

313 - : Aralarında sıhriyyet bulunan muayyen kimseler arasın­da mahremiyetin ve hürmeti nikâhın sübutüT nası kur'an ile, hadisi şe­rif ile, icmaı ümmetle sabittir. Bundaki hikmet ise şu veçhile hülâsa edilebilir ;

(1) : Evlâdın ebeveynine karşı son derece ihtiramkâr olması icab eder. Bunların zevç ve zevcelerile evlenmek ise bu ihtirama münafidir, bunların aralarında adavet ve nefret husulüne, kat'ı rahime müeddî olur. Böyle bir hal ise asla tecviz edilemez.

(2) : Ebeveynin de çocukları hakkında pek şefik, nevazişkâr bu­lunması lâzımdır. Kızının vefatına veya boşanmasına mebnîkocasile ev­lenen bir valide, oğlunun vefatına veya boşanmasına binaen zevcesile evlenmek isteyen bir peder, bu şefkate, bu nevazişe münafi harekette buunmuş, rikkati insaniyeye muhalif hareket etmiş olur. Binaenaleyh böyle bir evlenme de şer'an tecviz edilemez.

Bedayı'de beyan olduğu üzere bir erkek bazan bir infiale tebaiyyet îe zevcesini boşar, sonra peşiman olarak tecdidi nikâh etmek ister, hal­buki kendi babasile rnutallâkasmın evlenmiş olduklarını görecek olur­sa bittabi pek muğber olur, babası hakkındaki muhabbet ve ihtiram duygulan bir adavet ve hakarete tebeddül eder. Ve bu suretle kat'ı ra­hime sebebiyet verilmiş olur.

Binaenaleyh evlât ve ahfadın zevcelerile izdivaç, hikmeti içtimai yeye muhalif olduğundan şer'an haram bulunmuştur. Lâkin üvey oğul-, ların ve mütebennaların refikalariîe İzdivaç, haram değildir. Çünkü bun­lar, ne neseben ne de rezâan oğul bulunmamaktadırlar.

(3) : Kadınlar, tabiatleri muktezasınca pek hassastırlar, pek ça­buk infial ve ıztıraba kapılırlar. Bir kadın, kendi vâlidesile veya eedde-süe kendisini boşarhış olan zevci arasında bir izdivaç âşiyanesinin kurul­duğuna muttali olacak olursa pek ziyade müteessir olur, pek derin ada­vet ve 'münaferet duygularile heyecana başlar, ve bu suretle aralarında kat'ı rahim husule gelir. Binaenaleyh böyle kat'ı rahime müeddî ola­cak bir. izdivacın memnuiyeti, şer'i şerifin hikmeti âliyesi icablarındandır.

(4) : Bedayîde denildiği veçhile kızların nikâhı, herhalde validele­rinin hürmetini mucib olduğu halde validelerin nikahlan, tekarrüb ve­ya devaîi tekarrüb bulunmadıkça kızların hürmetini müstelzim olmaz. Çünkü tekarrüb ve şehvetle lems gibi bir dafi tekarrüb bulunmadıkça kızların nikâhlanndaki ibahe, kat'ı rahime sebebiyet vermez.

Âdeten malûmdur ki, valideler birçok hukuk ve huzuzat hususun­da kızlarını kendi nefislerine takdim ve tercih ederler. Halbuki kızlar böyle değildirler.

Binaenaleyh bir kadın, mukarenetten mukaddem müfarekat ettiği zevcile kendi kızının izdivacına vâkıf olunca o kadar müteessir olmaz. Fakat mukarenet vukubulmuş olunca zevcinden hazzını istifa etmiş ve bu suretle zevci hakkında meveddet ve merbutiyeti teekküd eylemiş olacağından badehu zevcile kendi kızının izdivaç akdetmelerini çeke­mez, bu hal gayz ve münafereti mucib olarak kat'ı rahime müeddî olur. Kat'ı rahim ise haram olduğundan ona müfzî olan bir nikâh da haram bulunmuş olur.

(5) : Müsaheretle vücude gelen mahremiyete gelince Bu da bu husustaki hikmeti içtimaiye icabatmdandir. Şöyle ki : izdivacdan son­ra zevcenin yanına kocasının babasile oğulları, zevcin yanına da zevce­nin vâlidesile kızları giremiyecek olsalar kadıncağız hanesinde mahbus Kalır, hu suretle zevç ile zevcenin birçok maslahatları muattal olur. Ve eğer bunların duhullerine müsaade olunup da mahremiyetlerinin sü-butuna hükmedilmiyecek olsa bu da mahzurdan salim olamaz. ,Çünkü bazan olabilir ki, bunların nazarları birbirine teallûk ederek aralarında zuhura gelecek bir rağbet ve meyelân, izdivaçlarına saik olur. Halbuki köyle bir izdivaç, aile arasında pek şiddetli bir münaferet doğurur, zira karib olanlardan sudur edecek eza ve cefa pek şedit, pek müessirdir.

Binaenaleyh bu münaferet, bir talâk ve firaka müncer olur. Amma bunların aralarında bir mahremiyet husule gelince tama'ları kesilir, şehvet duyguları kırılır, bu suretle de melhuz olan zarar, mündefi olup zevç ile zevcenin nikâhları, mezkûr mefsedetten »alîm olarak kalır.

Velhâsıl: meşru nikâhlardan husule gelen miisaheret, zevceyn hakkında bir nimettir. Bu sayede karabet ve mahremiyet dairesi tevesati. eder, birçok kimseler arasında kuvvetli bir merbutiyet ve tesanüd vücude gelir. İçtimaî varlığın inkişafına hizmet edilmiş olur. [37]