Mehre Dair Kefalet Ve Terhin

Mehre Dair Kefalet Ve Terhin :

437 - : Alel'itlâk mehre ve bedeli mehre kefalet caizdir. Velev ki bedeli mehr, ayan kabilinden olsun. Çünkü binefsiha mazmun olan ayan hakkında kefalet, sahihtir.

Kefil, zevç ile zevceden birinin velîsi, vekili veya resulü olabileceği gibi bir ecnebî de olabilir.

438 - : Mükellef bulunan zevç ile zevcedenbirinin velîsi, mehre kefil oldukta bakılır: Eğer hali sıhhatte ise kefalet, mutlaka sahih olur. Amma marazı mevtinde ise sahih olmaz. Velev ki, zevcin emrile olsun, Çünkü bu kefaletle varislerine menfaat isalinde bulunmak kasa etmig olur. Halbuki marîz, bu gibi tasarruflardan mahcurdur. Meğer ki vela­yeti altındaki şahıs, kendisine varis obuasın, o takdirde kefalet, malının sülüsünden muteber olur.

439 - : Mükellef bulunan zevç ile zevceden birinin velîsi veya bir ecnebi, mehre kefil oldulkda zevce muhayyer olüb dilerse metirini kefil­den ve dilerse zevcinden ister alır.

440 - : Zevceynden birinin velîsi veya bir ecnebi mehre kefil ol­dukta bakılır: Eğer kefaleti mekfulün anhin iznile-ise ba'del'eda ona Üi-cu edebilir. Amma iznile değilse - teberru olacağından - rücu edemez.

Meselâ : Öir kimse, mükellef bulunan oğlunun izin ve teklifi olmak­sızın zevcesinin mehrini zamin olsa zevce bu mehri hayatında o kimse­den ve bade vefatihi terikesinden alabilir. Terikesinden aldığı takdirde sair varisler bununla o oğula rücu edemezler.

Vekili binnikâhm mehre kefaleti de bu hükümdedir. Çünkü nikâh ile emr, iltizamı mehr ile emri mutazammm değildir. Mebsut.

441 - : Bir kimse, bir kadını bir şahıs namına hıtbe ve nikâh edip de o şahsın emrile olduğunu bilbeyan mehre kefil olsa nazar olunur : Eğer o şahıs, o kimseyi hıtbe ve nikâh için göndermiş ve mehre kefil ol­masını emr etmiş olduğunu tas4ik ederse nikâh, sahih ve o kimse ehli­yeti haiz ise kefaleti muteber olur. Binaenaleyh mehri eda ettikten eonra o şahsa rücu edebilir. Fakat o şahıs, risaleti itiraf ettiği halde emri in­kâr eylese nikâh* sahih ve kefaleti zevce ile o kimse arasında muteber olursa da şahıs hakkında muteber olmaz. Binaenaleyh bu surette zevcp mehrini yalnız o kimseden ahz eder. O kimse ise badel'eda o şahsa riicu edemez.

443 - : Mehri misle kefil olan, müt'aya da kefil olmuş olmaz. Binaenaleyh müt'a icap ettiği takdirde zevce bunu mehri misle ke­fil olan kimseden talep edemez.

443 - : Alelıtlak mehr mukabilinde terhin caizdir.

Binaenaleyh rehn, mehre müsait olduğu halde zayi olsa mukabilin­de mehr sakıt olur.

Fakat mehri misle mukabil terhin edilen bir şey, müt'a mukabilinde de terhin edilmiş olmaz. Binaenaleyh bu rehnden müt'a istifa edilemez. Bahri Raik, Dürri Muhtar, Hindiyye. [60]