Mehrin Kabz Ve Teslimi

Mehrin Kabz Ve Teslimi

444 - : Seyyibi baliganın mehrini sarahaten rızası olmadıkça ve­lîlerinden hiçbiri kabz edemez. Fakat bikri baliganın mehri müsenıma-sını delâleten rızasına mebni - bilâ vekâletin babası taleb ve kabz edebilir. Bu halde zeve, mehri kain pederine teslim edince borcundan be-rf olur. Meğer ki bu bikr, mehrini kabz etmekten babasını nehy etmiş olsun. O takdirde nehiy, sahih olup zevç, mehri kain pederine teslim et­mekle borcundan berî olmaz.

Mehri kabz etmek hususunda babanın babası da baba hükmündedir. Sair velîlerin ise biîâ izin mehri kabz etmeğe asla salâhiyetleri yoktur.

445 - : Bir kimse, kızının mehrini istifa etmek isteyince mezbu-reyi mahkemeye ihzar etmesi lâzım gelmez.

446 - : Bir kimse, kızının mehrini hâkimin huzurunda kocasından talep ettikte bakılır: Eğer zevç, mehri kabz ile zevcesini kendisine tes­lim etmesini istediği halde o kimse, teslimden imtina veya kızı hanesin­de olmadığını ve teslime muktedir bulunmadığını ifade eylese zevç meh­ri vermeğe mecbur olmaz.

Amma mehri kabz edip de onunla kızını teçhiz ve badehu teslim edeceğini beyan ederse hâkim, mehri vermesini zevce emr eder. Şu ka­dar var ki, zevç mehr mukabilinde kefil vermesini kain pederinden ta­lep edebilir. Binaenaleyh kefil verirse mehri vermesi zevce emr olunur.

Kefaletten sonra kadın, zevcine teslim olunursa kefil, berî olur. Tes­lim olunmazsa zevç, mehr ile kefile müracaat edebilir.

447 - : Bir kimse ile kain pederi arasında mehre dair husumet, bir beldede tahaddüs ettiği halde zevce başka bir beldede bulunsa bu zevceyi husumetin cereyan ettiği beldeye getirmkle babası mükellef ol­maz. Belki «Mehri kain pederine teslim et de onunla beraber giderek zevceni ahz eyle» diye o kimseye emr olunur.

448 - : Bir kimse, kızının mehrini kabz ettikten sonra tekrar zev­cine reddedildiğini iddia eylese bakılır: Eğer kızı bikr ise tasdik olunmaz. Çünkü bunun mehrini kabz etmeğe veiâyeti var ise de redde ve­layeti yoktur. Amma seyyib ise tasdik olunur. Zira bunun mehrini kı-bza salâhiyeti olmadığından zevcin emrile kabz edince nezdinde onun namına emanet olur.. Emin ise emanetini sahibine reddi hususunda tasdik olu-nur. Bahri Raik, Minhetül'hâlik, Hindiyye. [61]