3.Bölüm

ÜÇÜNCÜ BOLÜM... 34

ŞER'Î TÂZİRAT İLE SİYASETE AİDDİK.. 34

Ta'zirin Mahtyyeti Ve Meşrüiyyeti : 34

Tabirin Ehemmiyeti Ve Nevileri : 35

Ta'zir; İcrası Îçin İcab Eden Şartlar : 37

Ta'zirlerin Mücrimlere Göre Mertebeleri : 37

Ta'ziri Müstelzim Cürümler : 37

Ta'ziki Müstelzim Cüki Mlekin Sı'kkti Sübutu. 43

Ta'ziri İkameye Salahiyetli Olan Zatlak. 43

Ta'zîrtn Ne Veçhile Tatbik Edileceği : 44

Ta Zir İle Hudud Arasındaki Farklar : 44

Velayeti Ceraimin Mahiyyeti Ve Vülâtî Ceraimin Vazifeleri 45

İhtîsab Müesseseleri Ve Siyaseti Şer'îyye :