(D)

(D)

50 - (Damia) : Bağa veya yüze isabet eden bir yaradır ki, kendi­sinden seyelân etmeksizin göz yağı kadar kan çıkmış olur.

5l - (Damiye) : Bağa veya yüze isabet edib kendisinden göz yaşı mikdarı kan çıkıb seyelân eden yaradır.

52 - (Damiğa) : Başa veya yüze isabet eden bir yaradır ki, «Üm-müddimağ» denilen deri yırtılmış, dimağ cerh edilmiş olur. Bu yaradan sonra hayatın devamı adeten kabil olmadığından bu, hakikati halde şec-ce = yara değil, bir kati demekdir.

53 - (Divanı mezalim) : Halk arasında tehaddüs eden bir kısım cürümler, yolsuz hareketler hakkında zecren bazı idarî, siyasî tedbirler ittihazına mezun ve salâhiyettar olan zevatın memur bulundukları mü­esseseye verilen unvandır.

54 - (Diyet) : Cinayet sebebiyle mecniyyün aleyhe veya vârisle­rine - bir nevi tazminat mahiyetinde olarak - tediyesi ical eden maldır.

Diğer bir tarif ile diyet, kati suretiyle vuku bulan cinayetde mak­tulün nefsine bedel ve uzuvlarda yapılan cinayetde de yaralanan veya kesilen uzva bedel cani veya cani ile âkilesi üzerine lâzım gelen muay­yen mikdar maldır. Cem'i: diyatdır.

Veliyyi cinayetin kısas icrasiyle ahzi sâre = intikama kıyam etme-yib diyet almakla iktifa etmesi halined de denir. Üzerine diyet itası lâzım gelen şahsa «men aleyhiddiye», diyete müs-tahik olan kimseye de «men lehüddiye» denilir.

55 - (Diyeti kâmile) : Kati edilen şahsın nefsine bedel caniden veya cani ile beraber âkilesinden alınan tam diyetdir.

56 - (Diyeti mugatiâza) : Şibhi amd suretiyle vukubulan bir kati­den dolayı verilmesi lâzım gelen diyetdir ki, diyetlerin deve cinsinden ve­rileceği takdirde nazara alınır. Diyet bahsine müracaat!. [5]