(E)

(E)

57 - (Ehli dîvan) : Bir sancak altında hareket eden, bir divanda mukayyed bulunan, muayyen atiyeleri alan kimselerin heyeti mecmua­sıdır. Bu heyet, o divanda mukayyed olan her şahsın âkilesi sayılır.

58 - (Ehli ukubet) : Yaptıkları memnuatdan dolayı haklarında ce­za tertibi kabil olan âkil, baliğ kimselerdir.

59 - (Erş) : Yaralanan ve kesilen uzuvlardan dolayı verilmesi lâ­zım gelen diyetdir.

Erş lâfzı, esasen fesad manasınadır. Sonra eşyadaki noksanlar da istimal edümişdir.. B.u münasebetle diyete erş ıtlak olunduğu gibi ayıbı zahir olan bir malin bahasından tenzil edilen mikdara da erş adı veril-mişdir.

Erş kelimesi; niza, ihtilâf, rüşvet, hulk, tırmalamak, fışkırtmak, di­yet istemek mânâlarına da gelir.

60 - (Ersi mukadder) : Uzuvlara mahsus olup mikdarı şer'an mu­ayyen bulunan diyetdir.

61 - (Ersi gayri mukadder) : Uzuvlara aid, mikdarı şer'an gayri muayyen olub ehli vukufun takdir ve tayinine muhavvel bulunan diyet dir ki, buna «hükümeti adi» de denir. [6]