(Ü)

(Ü)

190 - (Ukubet) : Ceza ve az&b manasınadır ki, darb ile, habs ile, kat'ı uzv ile veya kati ve recm ile yapılabilir. Cem'i: ukubattir. Ikab, muakebe lâfızları da azaba, ta'zibe mahsus tâbirlerdir. Azab, cürmü takib edeceğinden bu münasebetle azaba «ukubet» vesaire adı ve-rilmişdir.

191 - (Uzuv) : Bedeni terkib ve teşkil eden herhangi bir cüzü. Cem'i: âzadır. Bir cemiyet ve heyeti teşkil eden ferdlerden her birine de mecazen uzv denir. Bedenin uzuvlarına mensöfe olan, cemad kabilin­den bulunmayan, neşvü nemaya müstaid görülen şeye de «uzv!» denir. Cem'i: uzviyyatdır. [20]