(V)

(V)

192 - (Vekâlet fiddeın) : Kısas dâvalarında müddeî veya müddea aleyh canibinden bir kimsenin vekîl tayin edilmesidir.

193 - (Velayeti eeraim) : Halk arasında tahaddüs eden cürüm­ler, yolsuz hareketler hakkında idarî, siyasî bir kısım tedbirler ittihazı­na me'zuniyet ve salâhiyettir. Buna «velayeti mezâlim» de denir. Bu va­zifeyi deruhde eden zata da «valii ceraim», «valii mezalim» unvanı vo-rilmişdir.

194 - (Velayeti kısas) : Kısas ettirmek hakkına mâlikiyetdir. Bu hakka mâlik olan kimseye de «veliyyi kısas», «men Ichüi'kısas», «veliyy: katil», «veliyyi cinaye» denilir. [21]